Sơ đồ mặt bằng Diamond Lotus

Sơ đồng mặt bằng Diamond Lotus Block A & B